משחק באינטרנט

                                  Bubblin' Cauldron קחשמ

(Bubblin' Cauldron):

.תוריהמ םיעדרפצ לע ןילבאב לש"ןילדלובה תיילק"לש קוריה קלחה זכרמב תדמועש ,ךלש הר .םהיצפח תא תאשל ודמע רבכו ידיתעה םתיב רובע וב ורחב הלא םייח-וד .רהוצה תא חותפל הסנמו ויתופכב רישכמל קבד רבכ םיעדרפצה דחא .אשדה לע םתוא ףוסאל ךירצ תייה רשא ,םימוסק םייוקיש תרזעב ותוא עיסת ,םיידי קוביח .ךסמה לש הנותחתה תילאמשה הניפב רשא ,דודה לש םייחה םלוס תא בורקמ הפצ .יפוא םתוא דמלל תוסנל אל לבא ,םינוש םיטקפא לבקל ידכ םיביכרמ ינימ לכ םע יוסינה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות