LEGO Star Wars Battlerun קחשמ

םיבכוכה תמחלמ וגל (LEGO Star Wars Battlerun):

.ךלש בלה תמושת תא שרוד וגל םיבכוכה תמחלמ לש םוקיה .הצוחנ התייה ךתוברעתהו המצעתה המיחלה ,ןאכ .לועפל םירוביגה תא ועיני םה .ביהרמ ףונו דואמ יתואיצמ עוצעצ תויומד ,הפי 3D הקיפרג תונהיל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות