משחק הטושפ הינח באינטרנט

                                  Simple Parking קחשמ

הטושפ הינח (Simple Parking):

.תינוכמה ןוינחב קיפסמ עדי ךל ןיא םא ,דואמ םיענ אל לויטל ךופהל לוכי ךלש תינוכמה .שוגפל התוא רבחל ילב ןהמ תחא ינפ לע רובעל השקש ,תיטואכ הכ הרוצב תונוח תוינוכמה .תונוח תוינוכמ ןיב זירט תוסנלו תיגול הבישח רבחתהל ,ךלש םייניעה תא ץמאמ ,תימצע .עקרקה ינפ לע םוריח בצמ רוציל אל ידכ ,תוארמה לכ לע לכתסת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות