משחק ןמאיי אל םסק באינטרנט

                                  Incredible Magic קחשמ

ןמאיי אל םסק (Incredible Magic):

.ףושיכל דליה לש ונורשכב ןיחבה רשאכ ,ומצע רודלבמד היה ישיאה ורומו דרווגוה לש רפ .ןיעידומלו תלוביסל תונוש תוקידב ול תתל ליחתה אוה ,יטנגילטניא םסוקל ותוא ךופהל .היינשב עשרה םיפשכמ לש םימסקה תא רזפל לגוסמ ,םסקה םיהדמ םסקה םסק תא דומלל ותוא .זמרה לע ךל הדות ריסא היהי אוה ,ףושיכל ומרגיש תוצוחנה תונומתה לע םסק טיברש ריי