משחק ץחל לע ץחל באינטרנט

                                  Pylon Pressure קחשמ

ץחל לע ץחל (Pylon Pressure):

.ןראבויפ רוזאל עיגה ןבומכו תעדה לע תולעהל ןתינש תוריהמ תרבוצ אל איה םלועה יבחר .רתויב הליעיה הרוצב תושדח תוינרדומ תוירלולס תותשר סורפל השרומ רשא ,תיתשתה תקלח .תרושקת ילדגמ לש הסירפל תוינכות ןגראל יאמצע ןפואב וז הרבח לש ןייפמק דבוע התא .םימייק םירוזאב דויצ לש הארמה תא תוזחלו םינופלט קפסל ךירצ התאש תויולחנתה לש הפ .חטשה ינפ תא בטיה לוקש ,טקייבואה תנקתה ינפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות