משחק ןאבוקודוס באינטרנט

                                  Sudokuban קחשמ

ןאבוקודוס (Sudokuban):

.Sudokuban הנפסמה לע ףסכ תצק חיוורהל טילחה אוה ןכלו םייפסכ םיחנומב הנורחאל הפי .ינמז הינח שרגמל םיה דיל תופלוח תוניפס תחקל היה אוה םש ,םיבשוימ אל םייאל חלשנ .ותדובע תודוסי תא ןיבהל בייח אוה וישכע ,הדובעה תוהמ תא ריבסה אל רוחבה .הניפסה רובע חזמה תא חותפל תנמ לע םהילע םיספדומה םירפסמה םע םיעובירה תא רדסל י