משחק באינטרנט

                                  Aaaaahrena קחשמ

(Aaaaahrena):

.םייחב רתויב תנמוימהו הקזחה היחכ ומצע תא האור םהמ דחא לכ .קחשמה םוקימ לש רתויב הקוחרה הדוקנב םקוממה דלרמא עיבגב תוכזל םיסנמו הציפקב תוי .ההובג היולת המרופטלפ ץופקל םילוכי אל םה הבוגב לבא ,םיוות ידי לע בטיה תולבקתמ .םיישק לע רבגתהל ליגר התא יכ ,דחפת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות