משחק םיטובורה תפקתה :הערצהו הלמנה באינטרנט

                                  Ant-Man and The Wasp: Attack of the Robots קחשמ

םיטובורה תפקתה :הערצהו הלמנה (Ant-Man and The Wasp: Attack of the Robots):

.םיטובור ידי לע הסוא ורבחו הלמנה ופקתוה ,שיאה דבוע הבש הדבעמב .וב םיאצמנ ונלש םירוביגהו הדבעמה רדח תא וארתש ינפל .ברקל סנכיהלו וילא ברקתהל ךילע היהי עיפוי טובורהש עגרב .ביואה דגנ תופקתה לש הרדס ךותל תויומדה ינש תא ןווכל דימ ולכות ,תאז תושעל ידכ .ונממ רושנל היהי יכ םיטירפ ףוסאל ,ותוא סורהל התאש עגרב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות