משחק תופצל קיספהל באינטרנט

                                   Stop Watch קחשמ

תופצל קיספהל ( Stop Watch):

.רז בכוכ לע היהש חמש בנרא לע ללח סופא אוה רוצע .םהמ חורבל םיכירצ דימת םה וישכע ,םיימוקמה םי'גירובאה םע דדייתהל חילצה אל םלועמ .ץוחבמ הרזע ךירצ ינאב יכ לודג ךכ לכ םה ימימשה ףוגה לע תוצלפמ .תוצלפמ לש תועונתה תא הדיפקב תוארלו םיפוכת םיקילק םאה .תוצלפמ לש תודחה םיינישה ןמ תומי אוה תרחא ,יפוא ךלש השיגה תא רשפאת לא .םימדה קבאמה תא ךישמהל החונמ תחקל לוכי התאו קיספמ ןמזה ,ץוחלל קיספמ התאש עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות