משחק Cero סופתל באינטרנט

                                  Kero Catch קחשמ

Cero סופתל (Kero Catch):

Kero םשב הנטק הציבב היחש הנטק הקורי עדרפצ אוה Kero Catch. .יביסנטניא ןפואב לוכאל ךירצ אוה ,הלודג תיביפמא היחל ןשארמ תשחרתמ ולש היצולובאה .רוזעל אב התא םא דחוימב ,בצמהמ תאצל ךרד שי דימת .ושאר לעמ אטאטל ליחתמ םיקרח לש ליחנ םעפ לכב Pugiko Fugushka לע ץוחלל איה ךלש ה .םייח-ודה לש הפב היהי רתוי םיעטה לכואה ,רתוי רהמ םיקילק עצבתש לככ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות