משחק .המיחל רוזא less באינטרנט

                                  Combatzone.io קחשמ

.המיחל רוזא less (Combatzone.io):

.Combatzone קחשמה io קחשמה הזה קחשמה תא חצנל ידכ תודוקנ ףוסאל תכללו ךלש קנטה לע בשוי התא ובש ,קנ .םימחול םע תיאשמב הוולי ךלש ןיירושמה בכרה .ואולמב ךל navalyet ו םירוחב לש התיכ רוחבל היהי הז תרחא ,תיאשמה תא חוכשל אל ,ב .םהילע םיזגפ איצוהל ךירצ אל התא ,םילחז םע םיבירי לש יח חוכ לע ץחל