משחק !ילש הדשהמ אצ באינטרנט

                                  Get out of my field! קחשמ

!ילש הדשהמ אצ (Get out of my field!):

.םיינרדומ םיקנט המכ לש ברק אוה לודג ברק הדש .יתימא בירי םע שחרתי ברקה יכ - ןיינעמ רתוי הברה היהי רשא ,דחיב קחשל לוכי התא ק .םיפתתשמה דחא לש הסובתה לע וא ןוחצינה לע םג ועיפשיש םייוניש ינימ לכל ףופכ ףונה .םיסונוב ףוסאל הסובתה לע שא ,םיטירפ ףוסיא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות