משחק באינטרנט

                                  KjeglebanenGL קחשמ

(KjeglebanenGL):

.1798 תנשב הנבנש ,הטמסב ןושארה ירוטסיהה גנילואב רקבל ולכות קחשמה KjeglebanenGL .וב קחשת התאו ץראה רודכ לע רמשנ ,הז גוסמ דיחיה גנילואבה והז .סורהל התא םא ,תודוקנ עשת ןתיי הז ,רתויב הלודגה הכיסה אוה עצמאב .תחא הדוקנ תוחפל לבקל ךירצ התא בוביסה תא רובעל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות