משחק באינטרנט

                                  Apple knight קחשמ

(Apple knight):

.םודא חופת סוס קר הארת תוליגרה תויומדה םוקמב לבא ,טמחש חול לע םכמצע תא אוצמל ו .הפי הכיסנ בהואמ רשא ריבא לע אוה הז רופיס .טמחשה תכלממל ריבאה ךלה הבוהא ןעמלו לשב חופת לוכאל ןמזמ המלח הדליה .הז תא לבקי ומצע רוביגה םא ,חופתה תא ול תתל םיכסה םש ךלמה .םימותכ םיעוביר לע תכלל קר לוכי סוס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות