משחק באינטרנט

                                  Circle Ping Pong קחשמ

(Circle Ping Pong):

.םיבר םירושע ךשמב ירלופופ רבכ גנופ גניפ לש קחשמה .חורה בצמ תא םירמו זוזל ךל םרוג ,החמש איבמ םיטבחמ תרזעב תשרה ךרד לגלגתמ טושפ ר .יתימא גנופ גניפ ומכ הארנ אל תובורק םיתעל םהו חולה הזה קחשמה לש תובר תויצאירו .תודוקנ תצובקב תונמוימו תונמוימ תוארהל ךל עיצמו ראשה ןיב טלבתהל טילחה םג גנופ .עובירה לש תווצקה לעמ סוטל ול רשפאל ךירצ אל התאו ,הצקה לא עונל ליחתי רודכה ,ךס .ןטק לוגיע יצח תרוצב ליבגמ ךל שי ,תאז תושעל ידכ .ףודהל ידכ רודכה ינפל תוריהמב ותוא ףושחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות