משחק לייח באינטרנט

                                  Bullet Soldier קחשמ

לייח (Bullet Soldier):

.ולש רתויב תנכוסמהו הנושארה המישמל ךלוה לייחה .המחלמל ץק םישל ידכ ביואה סיסבל ותוא החלש הדוקפה .תנכוסמו הכורא ךרד תכלל ךירצ התא ןיינבל סנכיהל ידכ .דדומתהל השק היהי ובש המיחלה דויצ תא םג אלא ,ביוא ילייח קר אל םיכחמ םתאש ינפל .תויבח וא תוריגמ ירוחאמ רתתסהל ,לשמל ,ךל תוחפ קזנ םורגל ידכ הביבסב שמתשה .רתוי ליעי דחא םע ךלש יחכונה קשנה תא ףילחהל וא תואירבה תא ריזחהל ועייסיש ךרדה .לייח רודכ קחשמב קלד םע תויבח דומעל ץצופל ,ביואה דויצ סורהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות