משחק ןמז באינטרנט

                                  TimeShift 165 קחשמ

ןמז (TimeShift 165):

Delijah םיליבקמ תומלוע ךרד ץורימה תא רבוע ןמזה רובע 165 ןמז קחשמ ןמזב ךלש היהי .V2 Delahaye עונמ הל שי ,ץורימ זראמ לע תססובמ תינוכמה .דואמ השק תויהל לוכי הזו ,ןמזה אוה ץורימב ךלש ביריה .םייתסי ץורימה ,ספאל עיגמ אוה רשאכ ,ליחתי רוחאל הריפסו הלחתה .הסובת יהוז - םויסה וקל עיגהל ןמז ךל ןיא ןמז ותואב םא .הנימי / הלאמש םיצחה ישקמ םע הטילש .ליבקמה םלועה לא ללחה ךרד רבעומ התאו םייח תורוק לע ץחל ,םיבכרומ םירוזא המכ לע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות