משחק ןמרדייפס םיהדמ ןווקמ קחשמ באינטרנט

                                  The Amazing Spider-Man online movie game קחשמ

ןמרדייפס םיהדמ ןווקמ קחשמ (The Amazing Spider-Man online movie game):

.םיארנ יתלב םילבנ ינפמ ךילע ונגהו ,םתדובע תא טקשב ועציב םה ,לע-ירוביג לש םלועב .לווראמ םוקיה ןמ תומסרופמ תויומדל רוזעתש ןמזה עיגה .ןמרדייפס לש ותוסח תחת תאצמנ רשא ,ריעה לא רובע .ומלועל ךירדמ ךופהי טרסה ןמרדייפס םיהדמ ןווקמ קחשמ .תפסונ המישמ יולימל םסרופמה שיבכעה תא אוצמל ולכות .תוגגה לעמ הציפקו הציר ,םילושכמ רובעל ול רוזעל קר ,םיפלקה לכ תא ךל הלגמ אוהש ד .םישורדה םיטירפה תא ףוסאל ,רבעמה תא םישל הסנמש ימ לכ ידי לע תוערצה תא ןיבהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות