משחק סופת לורטפ ןולב לוואפ באינטרנט

                                  Paw Patrol Balloon Catch קחשמ

סופת לורטפ ןולב לוואפ (Paw Patrol Balloon Catch):

.םיבלכ רוג תווצ לש ינויח רבח אוה ייקס .דואמ םכח םג אלא ,דומח קר אל אוה בלבלכ ןיז .םיהבגמ תדחפמ אלו ףועל הלוכיש הדיחיה איה .הבג ירוחאמ לימרתב תויובחה תונטק םייפנכב ךרוצ שי םאו ,םייריוואה הלבוהה יבצמ לכ .םיאצויה םינולבה תא סופתל ץימא סייט עייסת התאו הצובקה לש ףפועמה רבחה רובע קר א .םידרפנ םירודכל םיקרפתמ ,םימשל סט יקנע רורצו םירודכ םע רחוס לש וידימ תועטב ורר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות