משחק רנאר ופר באינטרנט

                                  Repo Runner קחשמ

רנאר ופר (Repo Runner):

.Repo האירקה תחכוהל הרבחב דובעל םכתא םינימזמ ונא .םשוכר תא חקול ,דרשמה לש תוחוקלה תובוח תא ריזחהל בייח התא ,רתויב בוטה דבועה תו .תוינוכמ היהי הז ,הז בצמב .בוחה לש םיוסמ םוכס ןותנ התא ,הליחתב .יוצרה הנוכמה רפסמ תא אצמ ,קרוסב שמתשהו הינחה שרגמל רובע .Z שקמ לע השקה ידי-לע םירפסמה תיחול תא לולגל ידכ הנימי / הלאמש םיצחה ישקמב שמת .ותוא בונגל הסני ,תינוכמה תא ןתונ ,בוחה תא ריזחהל הצור אל אוה ,ופאל תחתמ ךממ ה .ץר ופיר רתויב בוטה היהי אל התא תרחא ,תוריהמב לועפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות