משחק לגנו 'ג ק' ג באינטרנט

                                  Jack Jungle קחשמ

לגנו 'ג ק' ג (Jack Jungle):

.יבשב הבורע ינב המכ הקיזחמ רורט תצובק ,ןטק יניס יא לע .יאל וחלשנש הבורעה ינב רורחשל החמומה רתויב הסונמ םחול ומכ ק' ג .רידסה אבצהו םיטסירורטה דצמ השק תודגנתה ינפב דומעי אוה םש .שגרומ יתלב ןפואב המישמה תא עצבל ךירצ התא זא ,ךרד לכב רוביגה תא רוצעל וסני םה .תמלשומ הרוצב קר הקיזחמ ק' ג רשא ,ןיכס ךל היהת םיביוא סורהל ידכ .הקעזאה תא םירה אל דחא ףאש דע תוקיודמ תוכמ עוגפלו ךלש םיביואה לא בנגתהל .הבורע ינב תכללו​​ הקפסא ףוסיא .ק 'ג לגנו' ג קחשמב רורחשה ךלהמב תומל םהמ דחא ףאל תתל אל וסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות