משחק ורקימ ברקה באינטרנט

                                  Micro battle קחשמ

ורקימ ברקה (Micro battle):

.םייחה םירוציה לכ תדחכהל הליבוה תיגולוקא הפורטסטק .הזל תוניסח ךל שי יכ ,הלחמה תא רוצעל לוכיש דיחיה התא .ךתוא סורהל םיסנמ םילדוגמ םישנא לש םיקדייח לש םוצע םרז .ךילא ברקתמ תצלפמ לכ סורהל הריהמ שא הבור שמתשה .ולש שומיחה תא קזחל ולכוי םירחאו ,וייח תא שדחת היינשה ,רוביגה תעונת לש תוריהמה .םישק םיבצמב םהב שמתשהל ךכ ,ןועטל ןמז םיכירצ םה ןכלו ,לבגומ הלא תולוכיב שומישה .ברק ורקימ קחשמב ךלש רוביגה תא קזחל ולכוי תודוקנ לבקמ התא ,םיביואה לכ תא סורהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות