משחק סקיטרו באינטרנט

                                  Vertix קחשמ

סקיטרו (Vertix):

.ךלש המחלמה תניפס םע ללחל רובעל .ךלש הטנלפה בורק טעמכ רשא ,םירז םישלופ םע זע ברק םע דדומתהל ולכות .ןוחצינל ביואה ןיב דירפמש ןורחאה לובגה היהת התא .שא לש קוידו תקיודמ הטילש ךירצ קר התא זא ,בטיה םישומח דואמ הריהמ איה הניפסה .תוניפס רפסמ לע םילג ףוקתי ימומרע אוה ביואה .רוחאמ הכמ ספספל אל רהזיהל ידכ רתויו רתוי ךופהי םהמ לג לכ םע .Vertix קחשמה לש םיסרפה היהי רקי רתוי ,חיוורמ התאש לככ ,תודוקנ חיוורמ התא ,ביו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות