משחק טנלפ ןגמ באינטרנט

                                  Planet Protector קחשמ

טנלפ ןגמ (Planet Protector):

.םוקיה ןמ הנכסב אוה ץראה רודכ לש תכלה בכוכ .תוימסוקה תועפשהה לכ תא ףודהל תוסנלו ץראה רודכ לש לולסמל תולעל בייח ,תיברק תיל .ץראה רודכל תורישי םיטירואטמ לש הסמה תא ןווכמ וחוכ םע רשא ,ברקתמה טיבשה ןמ אב .םיברקתמה םיימסוקה םיפוגה תא סורהל רזייל םיחדקא שמתשה .טלחומ היהי ץראה רודכל קזנה ,רואטמ עגעגתמ וליפא וא עגעגתמ התא םא .ךלש הניפסה לש םינוש הרבגה לע םתוא איצוהל ךירצ התא ,תודוקנ חיוורמ התאש םיטקייב .Planet Protector קחשמב םויאב רתוי הבר תוליעיב םחליהל לכות ךכ ,םירופיש רתוי עצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות