משחק לצ תכיסמ באינטרנט

                                  Shadow mask קחשמ

לצ תכיסמ (Shadow mask):

.הכסמ לצ - רקי ץפח אוה קוחר םש יא ,הדגאה יפ לע .ךלש רוביגה רובע דחוימב המחלמב םוצע ןורתי הזו ,הארנ יתלב הלש קפסה תא ךופהל לוכ .םילזאפ המכ רותפל תודוכלמ עונמל ידכ תוצלפמ םחליהל ,הכורא ךרד תכלל ךירצ התא ויל .יופצ אל םינכומ תויהל ,שיבכה לע ךלוה .האלה ךישמהלו תוריהמב םתיא דדומתהל ידכ תונטקה תועורזה תאו ברחב שמתשהל ,קפואה ל .תודוקנ ףיסוי תועבטמה תאו ,רוביגה לש ותואירב תא שדחל ולכוי םה - םתוא ףוסאל ,תו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות