משחק הָציִרְׁש באינטרנט

                                  Infestation קחשמ

הָציִרְׁש (Infestation):

.םינוש םיקרח לע יקוח יתלב רקחמ ךרוע ללחה ירקחמ סיסב .הייסולכואה בור תא וקפדו םישיבכע תורשע המכ ואצי הנחתב ץוציפה רחאל .תונתשהל לחהו םירחא םייגולויב םירוצי םג אלא ,םישנא​​ קר היה אל םוהיזה .ףסונ םוהיז לש םויאה תא עונמלו הנחתה תא תוקנל וחנוה תדחוימ הרטמ םחול רותב התא .תוהובג תוציפק תושעל ךל רוזעי הכומנ הפיחד יעונמ םגו ,בטיה םיקרח ךתוח יכ ברח הי .תוטשפתה קחשמב ותוא סורהלו הדבעמל עיגתש דע הנחתה ךותל קומע רובע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות