משחק שלופ סקטרוו באינטרנט

                                  Vortex Invader קחשמ

שלופ סקטרוו (Vortex Invader):

.רוחש רוח ידי לע רצונ רשא ,ללחה תלוברעמב עגפ תיללחה .איהש ךרד לכב ךתוא סורהל לוכי אל רשא ,ךלש הניפסה תא ףוקתל ביואה תוחוכ ,עגר ותו .תוירי קמחתהל תוסנל םג ומכ ,ךפשמ ךותל ררג לבקמ אל התאש ךכ ,תחתמ ראשיהל איה ךלש .רתויב םישקה םיבצמב קר ,הבר תוריהזב הב שמתשהל זא ,בר ןמז ךשמב תנעטנ וז הנוכת ל .הלשכנ המישמה תאו ,דמשוי הניפסה ,ךתוא הכי םהמ דחא םא ,םיביוא סורהל ךרוצ שי העו .םהלש תובכרומה םילדבנ רשא ,תוניינעמ תומר הברה שלופה סקטרוו קחשמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות