משחק 13- ה ישיש םוי באינטרנט

                                  Friday 13th קחשמ

13- ה ישיש םוי (Friday 13th):

.תורבקה תיבל תכללו תיבה תא בוזעל 13- ה ישיש םוי לש הלילב טילחה ךלש רוביגה .ותוא סורהל וצרו וילא ורהימ תוצלפמ ינומה ,ולש העתפהה המ .םיתמ שפחל ךכבו שיבכה לש םיהכ םיקלח ריאהל לוכי התא ובש סנפ שי רוביגה .םיהכ תוחוכ גופסל תוריהמב ולכות ,םיביוא לש תוכמה עגעגתמ התא םא .תוברקתמה תורטמב עוגפל ידכ קשנב שמתשה .התיבשה קחרמ ךממ תוצלפמ לע רומשל ךכבו רתוי ריבעהל תוסנל זאו ,םתוא סורהל ןמז קי .13- ה ישיש םוי קחשמב רתוי דמעמ קיזחהל ולכוי םיסורה םיביואה ןמ הנושאר הרזע תוכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות