משחק םיבמוז תפוס באינטרנט

                                  Storming zombies קחשמ

םיבמוז תפוס (Storming zombies):

.םיתמ םיתמ םיימוקמה וכפה ןכמ רחאלו ,הנטק הרייעב עגפ הארונ הפיגמ .םישק םיאנתב דורשל וישכע ךירצ ןוסאה תא דרשש ימ .םיתמה ידי לע ףדרנ תויהל ןמזה לכ םה ,לכה ירחא .תוצלפמ םע דדומתהלו דחאתהל ולחה םיבשות המכ ,המחלמה ךלהמ תא ךופהל ידכ .םיבמוז לש יברמה רפסמה תא סורהל ידכ ברקה הדשב תאצלו ךלש קשנב שמתשהל .םילבנה תא סורהל ךל רוזעל וחמשי רשא ירזוע ךמצע תא אוצמל ולכות ריעה יבחרב העיסנ .Stormming םיבמוז קחשמב םיתמה הכילהה תוכיתחל ערקית התא תרחא ,בר ןמז ךשמב דבל ר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות