משחק יִחְלִא באינטרנט

                                  Tainted קחשמ

יִחְלִא (Tainted):

.תרדוקה הריוואה תאו ולש הקיפרג םע והשימ עיתפהל לוכיש קחשמ - העוגנ .רחאה םלועה ןמ הצוחה לחזש תוצלפמ םחליהל ולכות ןאכ .תוצלפמ סיבהל לוכי אוה קר ,םסקה שודק ברח שי רוביגה .עיגמ הרזעה דע ירשפאה םדקהב םתוא סורהל הסנמ ךתוא אוצמל תוצלפמה םא ריהז תויהל ך .ביואה הפקתמה תא רוצעל תנמ לע ירשפאה םדקהב ותוא סורהל תוסנל םג החישה לש לטרופה .ודמשוה תוצלפמה תאו ,םירוגס םילטרופה לכ רשאכ םייסי תמר .תודרשיהה ליעומ דואמ םה ,םיטירפ ףוסאל העיסנה ךלהמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות