משחק 2 רז ברק :םיהדמ רפוס באינטרנט

                                  Super Awesome: Alien Battle 2 קחשמ

2 רז ברק :םיהדמ רפוס (Super Awesome: Alien Battle 2):

.םתוא דוכלל ידכ םשל תכלל םירז םירוביג ינשו םירקי םיבאשמ אוצמל בשוימ תכל בכוכ ל .םילקתנ םהש תצלפמ לכ טעמכ דומעל לוכי אוהו בטיה םישומח םה .וסרהנ אל םה םא לודג קזנ םורגל םילוכי םה לבא ,קיזמ יתלבו הארמב תוחפל ןה תוצלפמ .אבה ברקה ינפל םתוא קזחל ידכ םירוביג רובע שדח דויצ שוכרל לוכי התא ,בהז חיוורהל .2 רז ברק :םיהדמ רפוס קחשמב תוקיטקט תוארהל אל םא ,םירוביג ינש תא גורהל תולקב ל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות