משחק 2018 םיקנט באינטרנט

                                  Tanks 2018 קחשמ

2018 םיקנט (Tanks 2018):

.םיניינעמ קחשמ יבצמ הברה ליכמ רשא ,םיקנטה לש תשגרמ הסרג .םייחב ראשיהל תוסנלו ביוא יקנט לש קנע אבצ םע םחליהל ךירצ התא ,תודרשיהה בצמב .לופיל לוכי ךלש הדיחיה תא קזחל םילוכיש םיטקייבוא ,םעפ ידמ .תומל ילב ,ךלש לא ותוא חולשלו ביואה סיסבמ לגדה תא בונגל ךרוצ היהי םש ,לגדה תדי .תומל אל קנע קנט לע רבגתהל ידכ ,בשקו תודח ,תוריהמ הברה ךירצ התא ובש ,סובה - ףס .קחשמה 2018 םיקנט םע ףיכ הברה לבקל ולכות ,רחבת בצמ המ הנשמ אל