משחק וירמ ןועגיש באינטרנט

                                  Mario Madness קחשמ

וירמ ןועגיש (Mario Madness):

.קשנ חקלו ותומד תא הניש עודי ברברש ,וירמ .םתיא עיגהל הצורו ויביוא לש הרואמה לא עיגה אוה ףוסבל .וילא ברקתהל הצורש ימ לכ סורהי אוה ,חווט ךורא חדקא ךותמ .וייחמ קלח דבאי אוהו ,רוביגה ועגפי םה תרחא ,ידמ םיבורק םיביוא לע רומשל ידכ המר .ינלטק תוכמ םע דדומתהל ףגאה ןמ םיביוא ףוקעל וא ריתסהל ידכ הביבסו םינורמת שמתשה .וירמ קחשמה ףוריטב ךסמה לע ועיפויש םיסונובה לכ תא ףוסאל ידכ חוטב תויהל ידכ ,הש