משחק המישמה :לעפמב רוביג באינטרנט

                                  Hero Factory: Mission Savage Planet קחשמ

המישמה :לעפמב רוביג (Hero Factory: Mission Savage Planet):

.רקחמ תחלשמ םע דחי חטש לש םיקחורמ םיקמעמל לייטנ ,Planage Savage המישמה :לעפמב .רקחיהל ךירצ וישכע רשא בכוכה תא םירה שופיחה דויצ .תונוש תומיגד ףוסאל ביבס רבד לכ ןוחבל בייח רשא ,חטשה ינפ לא חלשיי ברק טובור .ול דיקפהל היהי ןטפקה יכ תומישמה לכ תא עצבלו הז תא להנל ךילע היהי .המידק רובענ ,תומדה לוהינ .ךתוא ףוקתי רשא תונוש תוצלפמ תויחל ץראה רודכ לע ררבתהש יפכ .ךלש קשנב םתוא סורהל ךילע היהי .םהמ םילפונ םיטירפ ףוסאל ,תוומה רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות