משחק / ןשיה ברעמה :ךותמ 3 הנומת באינטרנט

                                  Old West vs Aliens קחשמ

/ ןשיה ברעמה :ךותמ 3 הנומת (Old West vs Aliens):

.ולוכ ץראה רודכ תא סופתל הסנמש רז עזג ידי לע ףקתומ עורפה ברעמה .םהיתוניפס תא איבהלו ללחה לע הנגהה תא תיבשהל ידכ יאבצה סיסבל בנגתהל וצרו יופצ .הלאה םירוציה ולקתנ רבכש םיצימא םייובואק ינש םימחלנ ויהי םדגנ .סיסבל עיגמ ביואה דחא אל יכ אדוול תוסנל איה ךלש המישמה .בטיה םיביוא הכמ יכ הריהמ שא חדקאב שמתשהל ,תאז תושעל ידכ .םהלש הרטמל רתוי בורק םיביוא איבמ blunder לכ יכ ,קיודמב ןווכל .םוקמב םיעיפומ םיתעל רשא ,סונוב םיטירפ לע םג ומכ ,קשנ ילכ לש שדחמ הניעט לע חכש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות