משחק םייאשח םינכוס באינטרנט

                                  Secret Agents קחשמ

םייאשח םינכוס (Secret Agents):

.סיסבה תא ופיצהש תוצלפמה תא סורהל תדחוימ המישמ עצבל םיחלשנ םיידוס םינכוס ינש .םיה ןמ חטשל סנכיהל ךרוצ שי םש רודחל ידכ .הז הנבמ לע הנגהב הדיחיה הפרותה תדוקנ יהוז ,לכה ירחא .ונלש םירוביג שגופ הצוחה אצוי תוצלפמ לש אבצ ,התיחנה ךלהמב שבתשה והשמ לבא .האלה ךישמהלו הקעזא םירהל אל ידכ ,טקשב םתוא סורהל וסנ .םירוביגה לש םתואירבל קיזהל לוכי רשא ,תודוכלמ הברה רידגהל שי םיביוא ,םיריהז תו .קחשמה דוס םינכוס לש המישמה רובע םיישומיש םיטירפ ויהיש ןכתיי ,הקפסא םע הזח ףוס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות