משחק תכלה בכוכמ השילפ :שוביכ םירזייח וגל באינטרנט

                                  Lego Alien Conquest: Invasion from planet קחשמ

תכלה בכוכמ השילפ :שוביכ םירזייח וגל (Lego Alien Conquest: Invasion from planet):

.תורז תוניפס לש הדמרא סט וגל םלועב אוה יכ בכוכה לא ללחה ןמ קומע .ץראה רודכ לש תודגנתהה תוחוכ תא ליבוהל ,בכוכהמ Invasiom :שוביכ רז וגל קחשמב הת .ביואל ברק תתל ךילע היהי .ריעה תובוחרב רייסלו םימשב ותוא םירהל ךילע היהי ךלש םחולב תבשל .םהילע שאב חותפל םירזייח לש תוניפס תא אוצמל ,ם"כמה לע היצטניירוא .םתוא קופדל םהלש תוניפסה רבעל ןווכמ הרטמה לע וכל .שאה וק תא בזוע Aerobatics תויומד םינוש םילולעפ עצבל ולכות שאב חותפל םג ולכות

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות