משחק תואקתפרה הרוביג באינטרנט

                                   Heroica The Adventures קחשמ

תואקתפרה הרוביג ( Heroica The Adventures):

.וגל לש םלועל ךתיא לייטנ ,תואקתפרה Heroica קחשמב .הזה םלועה תא תוסלכאמה תוצלפמה דגנ םינוש םיקבאמב ונמז תא הלבמ ןמזה לכו רדסמב א .הרקמב קדביהל ךרוצ היהי יכ תונושארה תוצצפה תא רוציל לגוסמ היה רדסמה לש םינעדמה .ונלש רוביגל הנתינ וז המישמ .הקתפרה שוגפל ךלה אוה ,םתיא שומח .ץח היהי יכ תומדה לע ץוחלל ךירצ התא ,תוצלפמ םע השיגפ רשאכ .קורזל לש לולסמה לע יארחא אוה .םיביואה תא סורהי הז םיצצופתמ זאו קיודמב ןווכמ התא םאו ביואה רבעל הצצפ קורזל ,

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות