משחק הדילג באינטרנט

                                  Ice Cream קחשמ

הדילג (Ice Cream):

.רתויב ץופנה חוניקה - הדילג רק והשמ הצור ינויגה יד הז ,םח ץיקב .רקו הירולק ההובג ,םיעט הז .םינפבמ ררקתהל הצורש ימ לכ תא תרשל ףוחה לע תורישי ןטק ןכוד חתפ .חוקלה דיל העיפומ הנמזה .הדילג ירודכ לש טס רהזיה .םינוש תוריפ יפסות םע ןכמ רחאלו ,דלוקוש זאו ,קוטסיפ תדילג תריכמ םע ליחתהל ידכ .םיעט לכוא אלל תוחוקלה תא בוזעל אלו הדילג הפקה תיבב הדובע חק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות