Super Ryona World 2 קחשמ

2 םלוע הנויר רפוס (Super Ryona World 2):

.2 םלועה הנויר רפוס םלועב הלש תומדאל םכתא ןימזמ בוש Riona לש םלועה .שארה לע הקתפרה ןמזה לכ םישפחמ ,םיכיסנה ,החונמ ירסח הינבו ,היניתנב תלפטמ ,המכו .רהוזה לטרופה תא האור ,ךרדל בוש ךלוה םהמ דחא וישכע .םיאתמה בצמה תא רוחבל טושפ ,םיהז ויהי תויומדה ,ינש התא םא ,רוביגה םע דחי חלש .ידגאה וירמ ןכוש הבש הכלממל המודב ,ירמגל רחא םלועל םינבה תא חקיי םוסקה לטרופה .םיעבוכ איצוהל הקספה תובית ,תועבטמ ףוסיא .תונוש תולוכי םילייטמל םינתונ םה .ביואה רבעל קורזל רשאמ תויהל ידכ ,םיסונוב ףוסאל תוצלפמ םע ברק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות