משחק Run-Gun-Bot ברק! באינטרנט

                                  Run-Gun-Bot Fight! קחשמ

Run-Gun-Bot ברק! (Run-Gun-Bot Fight!):

.םוקיב רתויב הטילאה תויורחתב קלח תחקל תוכזה תא הכוזה ןתונ רשא ,ידגאה רינרוטב ק .תויורחתב קלח חקיי ימ לכ תא סיבהל ךרוצ שי ,הז דמעמ גישהל ידכ .ולש ביואה תא סופתי ימ לבחמ וא םיסונמ הרויה תויהל לוכי הז ,קחשמ התא ימ רובע רו .ביואה תאו ךל קזנ םורגל םילוכיש םינכוסמ םיטירפ םיעיפומ םימעפל ,רהזיה ,הריזב .המיחל חוכ ךל ופיסויש םיישומיש םירבד אוצמל לוכי התא םש םג !םחליהל Run-Gun-Bot קחשמב תרתוכה תא חצנל ךלש םיביואה תא סיבהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות