משחק Fireboy ו Watergirl התיבה הרזח באינטרנט

                                  Fireboy and Watergirl Back Home קחשמ

Fireboy ו Watergirl התיבה הרזח (Fireboy and Watergirl Back Home):

.התיבה הרזח Watergirl ו קחשמה Fireboy ב Droplets ו Ogonek לש תושדחה תואקתפרהב .ןכוסמ היה אוהו םירואזונידה םלועל וסנכנ החונמ ירסח םירבח .שיבכהמ םימוצע םירוצי איצוהל ידכ םימודא םירודכ תוריל ותלוכיב שמתשהל ךרטצי טהול .םתוחכונב ןיחבהל אל וליפאו םיעסונ סומרל תולקב םילוכי םה .םילוחכו םימודא םישיבג ףוסאל ךרוצ שי לבא ,תלדה תא - המרה לש םויסה תדוקנל תולקב .תודוכלמ תפירש דחפל ךירצ םימ הרענה תאו ,םימה ךותל לופיל םח רוביגה ונתת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות