ChopChop קחשמ

לק שיח (ChopChop):

.שיא יניעב ןח ואצמ אלש ,םיאלקחה תודש לע ועיפוה םילודג םילודיגו ,הנירק לש הרידא .םייקנע םיטנטומל וכפהו ותחימצב ועלבנ תוריפהו תוקריה לכ .םיקיזמ םירמוח הברה ליכמה ,ליכא ויה תוריפ יכ ,רצ תורצ ךפה הז לבא ,םיאלקחה רובע .םירחא תוקריו םינופפלמ ,םיליצח ,קנע תוינבגע רטפיהל ךרטצנ .ךלש הדוקפה לע הלעמלמ דירוה אוה יכ תדחוימ ןיכס שמתשהל ,תוליעיבו תוריהמב תאז תו .ChopChop תוצצפה תא קר גלדל ,הטמל עיפומ ירפה רשאכ ,וילע ץחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות