משחק תיאשמ וגל לזאפ באינטרנט

                                  Lego Truck Puzzle קחשמ

תיאשמ וגל לזאפ (Lego Truck Puzzle):

.םישיבכ ןומיסל השדח הקינכט תופיחדב השורד ,וגל ריעב .לזאפ תיאשמ וגל קחשמב הרזעל ךילא ונפ ריעה תויושר .יאנוכמ וא בצעמ ,סדנהמ לש עדיה תא ךירצ אל התאו וז המישמ םע דדומתהל תולקב לוכי .םילזאפ רותפל םילזאפ ףוסאל לגוסמ תויהל ידכ קיפסמ הז .תויפוקש וא לזאפ :קחשמ בצמ רחב .םירבשה רפסמל םאתהב ,תובכרומ לש םיגוס השולש םנשי ,ןושארה ב .speck לש גוס יפל הנומת תבכרהב ךורכ ינשה בצמה .הנומתה תא טקולמ ירמגל ךל שיש דע קיר דחא ללח תועצמאב םיעובירה תא תונשל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות