משחק ןוטרב ק' ג ןקסילפ שחנה באינטרנט

                                  Snake Plisskken X Jack Burton קחשמ

ןוטרב ק' ג ןקסילפ שחנה (Snake Plisskken X Jack Burton):

.םירזה םישלופה תא רגתאל וטילחהש םיסונמ םימחול ינש םה קיי' גו שחנ .ןכוסמו בטיה םישומח רשא ,תוצלפמ לש אבצ דגנ ומחליי םירוביג ינש הלא .ינומיר המכו קזח עלקמ היהי ךלש םירוביגה לנסראב .תוירי קמחתהל ידכ םירחא םינורמת תוציפק תועצמאב םיטירפ ףוסאל ,םיביוא סורהל תומר .ונממ רתוי וליפא האנה לבקלו דחי קחשל ןתינ ןוטרב ק'ג X ןקסילפ שחנה קחשמב .םהלש ישארה סובה ליפהל םהלש סיסבל עיגהל ךירצ התא םיביואה לכ תא סיבהל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות