משחק הנירת באינטרנט

                                  Threerena קחשמ

הנירת (Threerena):

.יריה םלועה תופילאב עיפוהל םייואר םה יכ חיכוהל םיבייח רשא םימחול המכ ויהי הלוד .ךלש םיביואה תא סיבהל ידכ הריזל תאצלו רוביג ךמצע תא רוחבל .ןקחשה לש המישמה תא ךבסי ךפיהל וא ,קבאמב עייסי רשא ,דמחנ סונוב וא ,תתל לוכי םה .ביריה דגנ יתימא קשנ ךופהל לוכי ילילש סיטרכ וליפא ,הנובתב םיסיטרכב שמתשה .Threerena קחשמב האלה ךישמהל זאו ,הכזת םא ,םיבוביס השולש ךשמב המר לכב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות