משחק םילסקיפ לש הגילה באינטרנט

                                   League of Pixels קחשמ

םילסקיפ לש הגילה ( League of Pixels ):

.םימו שא - םיטנמלא ינש חטשה ינפ לא הלעו ללותשה יעבטה טנמלאה .הטנלפה לע םייחה םירוציה לכ תא דימשהלו המדאה ינפ לכ תא תוסכל הסנמ הבהלה .תוומל קנעומ םימ םרזב אצמנש ימ לכו ,המקנל םיכחמ םה ,שא םיבכמ םימ .ןוסאב םחליהל םיחלשנ םילסקיפ לש הגילה תרחבנ לש סוראו ו ןביירו והשימ ידי לע רצע .יאר תנומתב קר ,ולש ביואה םע קר םחליי םהמ דחא לכ .תוומל אלא ,םייחל הרקי אלש ברקל םינכומ תויהל .הפקתה ליעפהלו הפקתה עונמל ידכ תודגנתהה ינצחל לע ץחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות