משחק רגתאה תוינוכמ יצורמ באינטרנט

                                  Car Racing Challenge קחשמ

רגתאה תוינוכמ יצורמ (Car Racing Challenge):

.םיריהמה םיעזגה ךלהמב תולקה לש שפוחה תשוחת םע תוושהל לוכי אל רבד םוש .ךלש ביריה םע תוריהמב תורחתהל וא ,דחא ץורמב ךופהל ילבמ תמלשומ תמלשומ חוטש לולס .םמעשמ ץורימה תא השוע תולולת תוינפ ןיאש הדבועה .טאל רתוי הברה עונל תוינוכמ שי שיבכה לע .תוריהמה אולמב ךרדב דומעל ימ לכ תא ףוקעל ךירצ התא זא ,טאהל לוכי אל התא .תוריהמ תינוכמ לש לוהינב הריהמ הבוגת חקיי הז .הנימי וא הלאמש בבותסי הזו תינוכמה לע ץוחלל ידכ קיפסמ הז