Varrs.ml קחשמ

.ראו mg (Varrs.ml):

.קחשמה יקחשמב .תונטק תויושתכתהו תוברק ,םייפוסניא תוברק הכחמ התא ל"מ .ןויסינו תודוקנ רובצל לוכי אל התא ,תרחא .ביואה לש םיטקייבוא םה שרגמה לע תוליגר תויומד וליפא ,םיביוא םוקמ לכב .םיבירי םע ברקל סנכיהלו לכה סורהל .רתויב ההובגה שמחו םיעבראה המרל עיגתש דע קנטה תא רפשל םיכישממ .תירשפא תונמדזה לכב ףוקתל רהמל ינפקות תויהל בייח ךלש תניירושמ תינוכמ .עיגפ יתלב טעמכ ותוא ךפוהש המ ,גוסו תוכיאב לכימה תמר תא בואשלו תולוכי ביחרהל ם .החטבב טוונל לכות הבש הפמ הארת הנותחתה תילאמשה הניפב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות