Super Ryona world קחשמ

םלועה הנויר רפוס (Super Ryona world):

.היירטפה תכלממל דואמ םימודה םיבר תומוקמ םנשי םיילאוטריו םיללחב ,וירמ םלועל ףסו .היבשות תא ריכהל המוד םלועב רקבל ולכות םלועה הנויר רפוס םלועב .תונטק תוכיסנ שולש ובנגנ םייתוכלמה םירדחה ןמ שממ - הכלממה ייחב השק עגרב שחרתת .תאז עונמל וליפא הלכי אל הכלמהו ,םינכסמה םירבדה תא ררגו דלש ארונה דלשה עיפוה ם .הכולמה תיב לש םישרויה תא ריזחהלו אוצמל םיצימא םירוביג ינש רוזעל ולכות .םילושכמ לש הרובח לע רבגתהל ,םיבר םישיבכ רובעל ךילע היהי ,תאז תושעל ידכ .תועבטמ ףוסאלו תוצלפמב םחליהל החלצהב דחי קחשל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות